Epson Tour No. 3 Ji Won Jeon qualified for the LPGA Tour